Thảo luận dự án với đối tác quan trọng tại Đông Nam Á

Thảo luận dự án với đối tác quan trọng tại Đông Nam Á

Các cuộc thảo luận chuyên sâu về dự án đã được đội ngũ NovoQuad và các đối tác chiến lược tổ chức vào ngày 7 và 8 tháng 5 năm 2019 tại Đông Nam Á. Các minh họa chi tiết về sản phẩm của ND-SV004 Hệ Thống Ra-đa Xuyên Tường Di ĐộngND-IM005 Hệ Thống Chặn Wi-Fi Tiêu Chuẩn đã được cung cấp. Dựa trên các yêu cầu đặc biệt của khách hàng, đội ngũ NovoQuad sẽ tùy chỉnh các thông số kỹ thuật của sản phẩm cho dự án này.

error: Content is protected !!